Galeria zdjęć

Galeria zdjęć

Kal. liturgiczny

 
Sobota III tygodnia okresu wielkanocnego, Święto Św. Marka Ewangelisty
25 kwietnia 2015r.

Kal. parafialny

Warto wiedzieć

 
 
 
W każdą sobotę dodatkowa msza święta  o godz. 7:00  
 

Szybki kontakt

Parafia Rzymskokatolicka
p.w. Ducha Świętego
ul. Glinki 40
85-174 Bydgoszcz
Telefon: (52) 371 38 96
E-mail: csspglinki@wp.pl
Porządek Mszy Św.
Kancelaria
Kontakt

Strona główna

Spotkanie gimnazjalistów klas III w grupach do bierzmowania

Data dodania: 2015-04-26

  1. Młodzież gimnazjalną z klas III , przygotowującą się do bierzmowania zapraszamy na Mszę świętą o 18:00 i spotkanie w grupach w najbliższy wtorek 28 kwietnia.

przygotowania-do-swiatowych-dni-mlodziezy-spotkanie-dla-proboszczow

Data dodania: 2015-04-19

http://www.diecezja.bydgoszcz.pl/index.php/component/content/article/34-aktualnoci/3147-przygotowania-do-swiatowych-dni-mlodziezy-spotkanie-dla-proboszczow

Przygotowania do Światowych Dni Młodzieży - spotkanie dla proboszczów

Światowe Dni Młodzieży są wielkim darem samego św. Jana Pawła II dla całego Kościoła. O kwestiach organizacyjnych związanych ze spotkaniem w Krakowie, a przede wszystkim podczas dni w diecezji, rozmawiali 14 kwietnia w Domu Polskim w Bydgoszczy proboszczowie wszystkich parafii diecezji bydgoskiej.

 

 

W Zespole Szkół Katolickich Pomniku Jana Pawła II od wielu miesięcy działa powołane przez biskupa ordynariusza Jana Tyrawę Diecezjalne Centrum Światowych Dni Młodzieży. Jego celem jest czuwanie nad przygotowaniami lokalnego Kościoła do przyjęcia i ugoszczenia młodych ludzi z całego świata. - Podchodzimy do organizacji Światowych Dni Młodzieży z lękiem, bo jest to dla nas coś nowego. Z drugiej strony, z nadzieją, że w ten sposób będziemy mogli sami głosić Ewangelię, zachęcając innych ludzi do pogłębienia relacji z Chrystusem. Podczas spotkania z księżmi proboszczami towarzyszyła nam żywa dyskusja, pokazująca, jak dużo jest jeszcze spraw, które stają przed nami, zadań, jakie musimy wspólnie dopracować - powiedział ks. dr Waldemar Różycki, który razem z ks. Dariuszem Białkowskim koordynuje przygotowania na szczeblu lokalnym.

 

Został przedstawiony ramowy program diecezjalnych dni w ramach Światowych Dni Młodzieży oraz główne inicjatywy diecezjalne. Wśród priorytetów organizacyjnych wskazano na kwestię zorganizowania wolontariatu. - Należy wyróżnić kilka rodzajów wolontariatu - w parafii, w diecezji, a także tego kierowanego bezpośrednio do Krakowa, gdzie jako diecezja powinniśmy wysłać sto osób. Przede wszystkim zależy nam jednak, aby chętni wolontariusze znaleźli się w każdej wspólnocie parafialnej. W październiku w diecezji odbywać się będzie specjalne szkolenie wolontariuszy w zakresie logistyki i organizacji - zakończył ks. dr Waldemar Różycki.

 

W zakresie wolontariatu chęć pomocy na szczeblu diecezjalnym można zadeklarować m.in. poprzez wypełnienie specjalnego formularza, który znajduje się na stronie www.golgota.bydgoszcz.pl. Warto skontaktować się z koordynatorami za pośrednictwem tej witryny jak i adresów: Twitter: @wyd16bydgoszcz, Fanpage: www.facebook.com/wyd16.golgota.bydgoszcz. - Porównywanie Światowych Dni Młodzieży z tymi, które odbyły się w Polsce w 1991 roku, jest w pewien sposób niewspółmierne. Wtedy wszystko działo się tylko w Częstochowie, a tym razem odbędzie się we wszystkich polskich diecezjach. Światowe Dni Młodzieży są spotkaniem o skali pięciokrotnie większej niż mistrzostwa EURO 2012. Musimy wszystko zorganizować sami, mając do dyspozycji o wiele mniejsze środki. Nasza diecezja powinna być przygotowana na przyjęcie od 5 do 10 tysięcy osób - powiedział ks. Dariusz Białkowski.

 

Kapłan dodał, że już teraz można zauważyć konkretne owoce poprzednich spotkań z papieżem na świecie. - We Francji powstało wiele ruchów młodzieżowych, a w Hiszpanii odnotowano wzrost powołań w seminariach. Jestem przekonany, że młodzi ludzie, którzy nagle zobaczą swoich rówieśników niewstydzących się wiary, zaczną w bardziej konkretny sposób przyznawać się do Pana Boga, a przede wszystkim będą pogłębiać swoją osobistą więź z Chrystusem. Czy to nie jest wystarczający argument, byśmy jako kapłani zaangażowali się w przygotowanie Światowych Dni Młodzieży? - zakończył.

 

orędzie papieża Franciszka na Światowy Dzień Modlitw o Powołania

Data dodania: 2015-04-19

orędzie papieża Franciszka na Światowy Dzień Modlitw o Powołania

 

Wyjście. Fundamentalne doświadczenie powołania

 

Drodzy bracia i siostry!

Czwarta Niedziela Wielkanocna przedstawia nam obraz Dobrego Pasterza, który zna swoje owce, wzywa je, karmi i prowadzi. W tę niedzielę, od ponad 50 lat, przeżywamy Światowy Dzień Modlitw o Powołania. Za każdym razem przypomina nam on o znaczeniu modlitwy, aby – jak powiedział Jezus swoim uczniom – „Pan żniwa wyprawił robotników na swoje żniwo”(Łk 10,2). Jezus wyraża to polecenie w kontekście posłania misyjnego: oprócz dwunastu apostołów, powołał siedemdziesięciu dwóch innych uczniów i posłał ich po dwóch na misję (Łk 10,1-16). Rzeczywiście, jeśli Kościół „jest ze swej natury misyjny” (Sobór Watykański II, Dekret Ad gentes, 2), to powołanie chrześcijańskie może się zrodzić jedynie w obrębie doświadczenia misji. Tak więc, słuchanie i pójście za głosem Chrystusa Dobrego Pasterza, dając się Jemu pociągnąć i prowadzić oraz poświęcając Jemu swoje życie oznacza pozwolenie, aby Duch Święty wprowadził nas w ten dynamizm misyjny, wzbudzając w nas pragnienie i radosne męstwo ofiarowania swego życia i poświęcenia go dla sprawy Królestwa Bożego.

Poświęcenie swego życia w tej postawie misyjnej możliwe jest tylko wtedy, jeśli jesteśmy w stanie wyjść z siebie. Dlatego z okazji tego 52. Światowego Dnia Modlitw o Powołania, chciałbym zastanowić się właśnie nad tym bardzo szczególnym „wyjściem”, jakim jest powołanie, czy lepiej nasza odpowiedź na powołanie, jakie daje nam Bóg. Kiedy słyszymy słowo „wyjście”, to nasze myśli kierują się natychmiast ku początkom wspaniałej historii miłości między Bogiem a ludem Jego dzieci, historii, która obejmuje dramatyczne dni niewoli w Egipcie, powołanie Mojżesza, wyzwolenie i pielgrzymowanie do ziemi obiecanej. Księga Wyjścia - druga księga Biblii - opowiadająca tę historię stanowi przypowieść o całej historii zbawienia, a także podstawowej dynamice wiary chrześcijańskiej. Rzeczywiście przejście od niewoli starego człowieka do nowego życia w Chrystusie jest dziełem odkupienia, jakie w nas zachodzi przez wiarę (Ef 4,22- 24). To przejście jest prawdziwym i w całym tego słowa znaczeniu „wyjściem”, jest pielgrzymowaniem duszy chrześcijańskiej i całego Kościoła, decydującym ukierunkowaniem egzystencji skierowanej ku Ojcu.

U podstaw każdego powołania chrześcijańskiego jest to zasadnicze poruszenie doświadczenia wiary: wierzyć to znaczy porzucić samego siebie, porzucić wygodę i bezkompromisowość swego „ja”, aby skoncentrować nasze życie na Jezusie Chrystusie; jak Abraham porzucić swoją ziemię, wyruszając z ufnością, wiedząc, że Bóg wskaże drogę do nowej ziemi. Tego „wyjścia” nie należy rozumieć jako pogardę dla własnego życia, swoich uczuć, własnego człowieczeństwa. Przeciwnie, ten, kto wyrusza, by pójść za Chrystusem odnajduje życie w obfitości, dając całego siebie do dyspozycji Bogu i Jego Królestwu. Jezus mówi: „Każdy, kto dla mego imienia opuści dom, braci lub siostry, ojca lub matkę, dzieci lub pole, stokroć tyle otrzyma i życie wieczne odziedziczy” (Mt 19,29). To wszystko ma swoje głębokie korzenie w miłości. Powołanie chrześcijańskie jest bowiem przede wszystkim wezwaniem miłości, która pociąga i odsyła poza siebie, decentralizuje osobę, zapoczątkowuje „trwałe wychodzenie z «ja» zamkniętego w samym sobie, w kierunku wyzwolenia «ja», w darze z siebie i właśnie tak w kierunku ponownego znalezienia siebie, a nawet w kierunku odkrycia Boga” (BENEDYKT XVI, Encyklika Deus caritas est, 6).

Doświadczenie wyjścia jest paradygmatem życia chrześcijańskiego, zwłaszcza tych, którzy przyjmują powołanie specjalnego poświęcenia się służbie Ewangelii. Polega ono na postawie nieustannego nawrócenia i przemiany, trwaniu w nieustannej pielgrzymce, w przechodzeniu ze śmierci do życia, tak jak to celebrujemy w całej liturgii: jest dynamizmem paschalnym. W istocie, od powołania Abrahama do powołania Mojżesza, od pielgrzymowania Izraela na pustyni do nawrócenia głoszonego przez proroków, aż po misyjną drogę Jezusa, której kulminacją jest Jego śmierć i zmartwychwstanie, powołanie jest zawsze działaniem Boga, który wyprowadza nas z naszej sytuacji wyjściowej, wyzwala nas ze wszelkich form niewolnictwa, wyrywa nas z przyzwyczajenia i obojętności, popychając nas ku radości komunii z Bogiem i braćmi. Odpowiedzieć na powołanie Boga, to zatem pozwolić, aby wyprowadził On nas z naszej fałszywej stabilności, by nas naprowadził na drogę do Jezusa Chrystusa, najważniejszego i ostatecznego celu naszego życia i naszego szczęścia.

Ta dynamika wyjścia dotyczy nie tylko powołanej jednostki, lecz działania misyjnego i ewangelizacyjnego całego Kościoła. Kościół jest naprawdę wierny swemu Mistrzowi, zależnie od tego, na ile jest Kościołem „wychodzącym”, nie martwiącym się o siebie, o swoje struktury i swoje zdobycze, a raczej zdolnym, by iść, wyruszyć, spotkać Boże dzieci w ich rzeczywistej sytuacji i współ-czuć z powodu ich ran. Bóg wychodzi z siebie w trynitarnej dynamice miłości, wysłuchuje biedy Swojego ludu i interweniuje, aby go wyzwolić (Wj 3,7). Do tego sposobu bycia i działania wezwany jest także Kościół: Kościół ewangelizujący wychodzi na spotkanie człowieka, głosi wyzwalające słowa Ewangelii, łaską Bożą opatruje rany dusz i ciał, podnosi ubogich i potrzebujących.

Drodzy bracia i siostry, to wyzwalające wyjście ku Chrystusowi i braciom jest również drogą do pełnego zrozumienia człowieka oraz rozwoju ludzkiego i społecznego w historii. Usłyszenie i przyjęcie powołania Pana nie jest sprawą prywatną i przeżyciem wewnętrznym, które można mylić z uniesieniem chwili. Jest konkretnym zaangażowaniem, realnym i totalnym, obejmującym naszą egzystencję i oddającym ją do budowania Królestwa Bożego na ziemi. Tak więc powołanie chrześcijańskie, zakorzenione w kontemplacji serca Ojca, pobudza jednocześnie do solidarnego zaangażowania na rzecz wyzwolenia braci, zwłaszcza najuboższych. Uczeń Jezusa ma otwarte serce na Jego nieograniczoną perspektywę, a jego zażyłość z Panem nigdy nie jest ucieczką od życia i świata, lecz przeciwnie, „w samej swej istocie przyjmuje kształt komunii misyjnej” (Adhort. ap. Evangelii gaudium, 23).

Ta dynamika wyjścia, ku Bogu i człowiekowi napełnia życie radością i sensem. Chciałbym to powiedzieć zwłaszcza najmłodszym, którzy ze względu na swój wiek i wizję przyszłości, jaka szeroko się otwiera przed ich oczami, potrafią być otwarci i wielkoduszni. Czasami niepewność oraz obawy o przyszłość, jakimi atakuje dzień powszedni grożą sparaliżowaniem tych ich pobudek, pohamowaniem ich marzeń do tego stopnia, że gotowi są pomyśleć, iż nie warto się angażować oraz że Bóg wiary ograniczy ich wolność. Przeciwnie, drodzy młodzi, niech w was nie będzie lęku wobec wyjścia z własnych ograniczeń, by wyruszyć w drogę! Ewangelia jest słowem, które wyzwala, przekształca i czyni nasze życie piękniejszym. Jakże to wspaniale dać się zaskoczyć Bożym powołaniem, przyjąć Jego Słowo, stawiać wasze kroki śladem Jezusa, adorując tajemnicę Boga i wielkodusznie poświęcając się innym! Wasze życie każdego dnia stanie się bogatsze i bardziej radosne!

Maryja Dziewica, wzór każdego powołania, nie bała się wypowiedzieć swojego „fiat” na Boże wezwanie. Ona nam towarzyszy i nas prowadzi. Z hojnym męstwem wiary, Maryja wyśpiewywała radość wyjścia z siebie i powierzenia Bogu swoich planów życiowych. Do Niej się zwracamy, byśmy byli w pełni dyspozycyjni dla planów, jakie Bóg ma wobec każdego z nas; aby wzrastało w nas pragnienie gorliwego wyjścia i pójścia ku innym (por. Łk 1,39). Niech Dziewica Matka nas chroni i wstawia się za nami wszystkimi.

 

Watykan, 29 marca 2015, Niedziela Palmowa

 

FRANCISCUS

 

W kierunku I Komunii świętej dzieci

Data dodania: 2015-04-19


W sobotę, 18 kwietnia  o godzinie 15:00 w naszym kościele odbyła się uroczystość  pierwszej Spowiedzi świętej (Sakramentu Pojednania i Pokuty) dzieci przygotowujących się do I Komunii świętej. Dziękujemy rodzicom i dzieciom - oraz katechetkom za bardzo dobre przygotowanie dzieci do przeżycia tej jakże doniosłej uroczystości. 

Harmonogram prób liturgicznych dla dzieci przed I Komunią świętą: 29.04.20105 (środa) – godz. 16;30

06.05.2015 ( środa) - godz. 16:30


ŚWIATOWE DNI MŁODZIEŻY W BYDGOSZCZY PRZYJMIJMY MŁODZIEŻ DO NASZYCH DOMÓW!

Data dodania: 2015-03-15


ŚWIATOWE DNI MŁODZIEŻY W BYDGOSZCZY PRZYJMIJMY MŁODZIEŻ DO NASZYCH DOMÓW!Najbliższe Światowe Dni Młodzieży, które odbędą się 25 - 31 lipca 2016 roku w Krakowie, zgromadzą młodzież z całego świata na modlitwie z papieżem Franciszkiem. To ważne wydarzenie duchowe poprzedzać będą Dni w Diecezji. Czas od 20 do 25 lipca 2016, czyli tydzień poprzedzający główne celebracje ŚDM, młodzi spędzą w diecezjach całej Polski, w tym również na terenie naszej diecezji, która będzie gościć 6 tys. pielgrzymów.

Wyjątkowym przeżyciem dla uczestników Światowych Dni Młodzieży jest możliwość zakwaterowania u rodzin. Dzięki temu mamy możliwość nawiązania bliższych relacji, wzajemnego poznania się i dzielenia swoją wiarą. Przygotowując to wydarzenie, zwracamy się więc z prośbą do rodzin naszej diecezji, by okazały gościnność i na czas Dni w Diecezji otworzyły swoje domy i zechciały przyjąć młodzież.

 

Rodzina przyjmująca młodych (co najmniej 2 osoby, ponieważ pielgrzymi nigdy nie nocują pojedynczo) zapewnia nieodpłatnie miejsce do spania (łóżko, tapczan lub materac) bez pościeli (uczestnicy posiadają śpiwory), dostęp do łazienki oraz śniadanie. Jeden dzień (niedziela) będzie dniem, podczas którego rodzina zaopiekuje się pielgrzymem od rana do wieczora. W pozostałe dni niektóre punkty programu (wyjazdy, modlitwy, adoracje) będą kończyć się w późnych godzinach wieczornych, dlatego miejsce noclegu musi być wtedy dostępne. Zdecydowana większość pielgrzymów będzie w naszej diecezji po raz pierwszy, dlatego ważne jest, abyśmy pomogli im w dotarciu na miejsca zbiórek w parafii.

Rodziny, które chciałyby przyjąć do siebie młodzież, prosimy o wypełnienie formularza zgłoszeniowego i oddanie go do parafii Ducha Świętego w Bydgoszczy w terminie do 1 kwietnia br. Zachęcamy do włączenia się w dzieło jakie powierzył nam papież Franciszek.

Zgłoszenie przyjęcia uczestników ŚDM 2016

zobacz prezentację w pliku  poniżej


Światowe Dni Młodzieży 2016

Data dodania: 2015-02-22

Zapraszam do zapoznania się z ciekawą prezentacją dotyczącą Światowych Dni Młodzieży, które w roku 2016 odbędą się w Krakowie.

Orędzie Franciszka do Młodych na XXX Światowe Dni Młodzieży 2015 roku

Data dodania: 2015-02-22

„Błogosławieni czystego serca, albowiem oni Boga oglądać będą” (Mt 5,8)


List biskupa bydgoskiego Jana Tyrawy na Wielki Post 2015

Data dodania: 2015-02-15

Siostry i Bracia!

Stając w tym roku u progu Wielkiego Postu, mamy w pamięci dramatyczne doświadczenia minionych dni - wojna na Ukrainie, zamachy terrorystyczne, prześladowanie chrześcijan i spalone świątynie.


Katecheza parafialna dla Ciebie !

Data dodania: 2015-02-08

Oświadczenie Rzecznika Konferencji Episkopatu Polski

Data dodania: 2015-02-06

Warszawa, 6.02.2015 r.

Decyzja posłów głosujących za przyjęciem ustawy o ratyfikacji Konwencji CAHVIO jest sygnałem, że nie jest dla nich priorytetem dobro małżeństwa, rodziny i przyszłość demograficzna Polski.


1 2 3 4 ...6 »
Strona główna | Aktualności | Nasza parafia | Duszpasterstwo | Grupy parafialne | Galeria zdjęć | Kontakt wykonanie:

E-parafia